top of page

Ons oortuigings

ABN se bediening is gebaseer op God se woord, met die doel om die Evangelie aan alle mense oor baie nasies te verkondig sodat hulle die boodskap van die Goeie Nuus sal hoor en Verlossing in Christus alleen sal vind.

WAT IS DIE ABN TV BEDIENING  BELIEFS?

I. Die Heilige Skrif

…die 66 boeke van die Bybel vorm God se geskrewe openbaring van Homself aan die mensdom, waarvan die inspirasie beide verbaal en plenum is (in alle dele ewe geïnspireer). Die Bybel is onfeilbaar en onfeilbaar in die oorspronklike handtekeninge, deur God geasem, en heeltemal voldoende vir elke aspek van die lewe vir beide die individuele gelowige en korporatiewe liggaam van Christus (2 Timoteus 3:16; Johannes 17:17; 1 Tessalonisense 2: 13).

2. Hermeneutiek

... alhoewel daar verskeie toepassings van 'n gegewe Skrifgedeelte kan wees, kan daar net een behoorlike interpretasie wees. Daar is ongetwyfeld baie interpretasies van verskeie tekste voorgestel, maar as hulle mekaar weerspreek, kan dit natuurlik en logies nie waar wees nie. Ons volg die letterlike grammaties-historiese benadering tot Bybelse interpretasie, of, hermeneutiek. Hierdie benadering het ten doel om by die betekenis of bedoeling uit te kom van die skrywer wat onder die inspirasie van die Heilige Gees skryf eerder as om die gedeelte te onderwerp aan hoe dit deur die leser waargeneem word (Sien 2 Petrus 1:20-21).

3.  Creation

…in ooreenstemming met behoorlike hermeneutiek, leer die Bybel duidelik dat God die wêreld in 6 letterlike 24-uur dae geskep het. Adam en Eva was twee letterlike, historiese mense met die hand deur God gemaak. Ons verwerp heeltemal die foutiewe argumente van beide Darwinistiese makro-evolusie en teïstiese evolusie, waarvan laasgenoemde 'n jammerlik misleide poging is om die Bybel binne die parameters van oorheersende wetenskaplike teorieë te laat pas. Ware wetenskap ondersteun altyd die Bybelse narratief en weerspreek dit nooit nie.

4.  God 

…daar is maar een lewende en ware God (Deuteronomium 4:35; 39; 6:4; Jesaja 43:10; 44:6; 45:5-7; Johannes 17:3; Romeine 3:30; 1 Korinthiërs 8: 4) Wie volmaak is in al Sy eienskappe en vir ewig in drie Persone bestaan: God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees (Matteus 28:19; 2 Korintiërs 13:14). Elke Lid van die Drie-enige God is mede-ewig in wese, mede-identies van aard, gelyk in krag en heerlikheid en verdien ewe veel aanbidding en gehoorsaamheid (Johannes 1:14; Handelinge 5:3-4; Hebreërs 1:1) -3).

…God die Vader, die eerste Persoon van die Drie-eenheid, is die almagtige Heerser en Skepper van die heelal (Genesis 1:1-31; Psalm 146:6) en is soewerein in beide skepping en verlossing (Romeine 11:36). Hy maak soos Hy wil (Psalm 115:3; 135:6) en word deur niemand beperk nie. Sy soewereiniteit ophef nie die verantwoordelikheid van die mens nie (1 Petrus 1:17).

…Jesus Christus, God die Seun, is mede-ewig saam met God die Vader en God die Heilige Gees en tog ewig gebore uit die Vader. Hy besit al die goddelike eienskappe en is gelyk aan en gelykstaande aan die Vader (Johannes 10:30; 14:9). In Sy menswording as die God-Mens, het Jesus geeneen van Sy goddelike eienskappe prysgegee nie, maar bloot Sy prerogatief, by geleenthede van Sy keuse, om sommige van daardie eienskappe uit te oefen (Filippense 2:5-8; Kolossense 2:9). Jesus het ons verlossing verseker deur vrywillig Sy lewe aan die kruis te offer. Sy offer was plaasvervangend, versoenend[i] en verlossend (Johannes 10:15; Romeine 3:24-25; 5:8; 1 Petrus 2:24; 1 Johannes 2:2). Na Sy kruisiging is Jesus liggaamlik (nie bloot geestelik of metafories nie) uit die dood opgewek en daardeur bewys dat Hy God is in menslike vlees (Matteus 28; Markus 16; Lukas 24; Johannes 20-21; Handelinge 1; 9; 1 Korinthiërs 15).

...die Heilige Gees is die derde Persoon van die Drie-enige God en, net soos die Seun, mede-ewig en gelyk aan die Vader.  Hy is nie 'n "dit" nie en is nie 'n "dwing;" Hy is 'n Persoon. Hy het intellek (1 Korintiërs 2:9-11), emosies (Efesiërs 4:30; Romeine 15:30), wilskrag (1 Korintiërs 12:7-11). Hy praat (Hand. 8:26-29), Hy beveel (Joh. 14:26), Hy leer en bid (Romeine 8:26-28). Daar word vir hom gelieg (Hand 5:1-3), Hy word gelaster (Matteus 12:31-32), Hy word weerstaan (Hand 7:51) en word beledig (Hebreërs 10:28-29). Al hierdie is eienskappe en eienskappe van 'n Persoon. Alhoewel nie dieselfde Persoon as God die Vader nie, is Hy van dieselfde wese en aard. Hy oortuig mense van sonde, geregtigheid en die sekerheid van oordeel tensy hulle hul bekeer (Joh. 16:7-11). Hy skenk wedergeboorte (Johannes 3:1-5; Titus 3:5-6) en bekering (Hand. 5:31; 11:18; 2 Timoteus 2:23-25) aan die uitverkorenes. Hy woon elke gelowige in (Romeine 8:9; 1 Korintiërs 6:19-20), tree in vir elke gelowige (Romeine 8:26) en verseël elke gelowige vir ewig (Efesiërs 1:13-14).

5.  Man

…die mens is direk deur God met die hand gemaak en na Sy beeld en gelykenis geskape (Genesis 2:7; 15-25) en staan as sodanig uniek onder die geskape orde om die potensiaal en vermoë te hê om Hom te ken. Die mens is vry van sonde geskape en het intelligensie, wilskrag en morele verantwoordelikheid voor God gehad. Adam en Eva se opsetlike sonde het onmiddellike geestelike dood en uiteindelike fisiese dood tot gevolg gehad (Genesis 2:17) en het die regverdige toorn van God op die hals gehaal (Psalm 7:11; Romeine 6:23). Sy toorn is nie kwaadwillig nie, maar is Sy regmatige afkeer van alle boosheid en ongeregtigheid. Die hele skepping het saam met die mens geval (Romeine 8:18-22). Adam se gevalle toestand is aan alle mense oorgedra. Alle mense is dus sondaars van nature sowel as uit eie keuse (Jeremia 17:9; Romeine 1:18; 3:23).

 

6. Verlossing

...redding is uit genade alleen deur geloof alleen in Christus alleen soos opgeteken in die Skrif alleen tot eer van God alleen. Sondaars is totaal verdorwe, wat beteken dat die mens oorgelaat aan sy eie gevalle natuur geen inherente vermoë het om homself te red of selfs na God te soek nie (Romeine 3:10-11). Verlossing word dus slegs aangehits en voltooi deur die oortuigende en wedergeboorte krag van Sy Heilige Gees (Johannes 3:3-7; Titus 3:5) wat beide opregte geloof (Hebreërs 12:2) en opregte bekering verleen (Hand 5: 31; 2 Timoteus 2:23-25). Hy bereik dit deur die instrumentaliteit van die Woord van God (Joh. 5:24) soos dit gelees en gepreek word. Alhoewel werke geheel en al onverdiend is vir redding (Jesaja 64:6; Efesiërs 2:8-9), wanneer wedergeboorte in 'n persoon bewerk is, sal hy werke, of, vrugte, van daardie wedergeboorte vertoon (Handelinge 26:20; 1 Korintiërs 6) :19-20; Efesiërs 2:10).

 

7. Doop van die Heilige Gees

... 'n mens ontvang die doop van die Heilige Gees by bekering. Wanneer die Heilige Gees die verlore persoon wederbaar, doop Hy hom in die Liggaam van Christus (1 Korintiërs 12:12-13). Die doop van die Heilige Gees is nie, soos sommige veronderstel, 'n ervaringsmatige "Tweede Seën" na-bekering wat slegs met "elite" Christene gebeur, wat lei tot hul vermoë om in tale te praat nie. Dit is nie 'n ervaringsgebeurtenis nie maar 'n posisionele gebeurtenis. Dit is 'n feit, nie 'n gevoel nie. Die Bybel beveel ons nooit om deur die Heilige Gees gedoop te word nie.

Die Bybel beveel egter gelowiges om met die Heilige Gees vervul te word (Efesiërs 5:18). Die Griekse konstruk in hierdie teks laat 'n weergawe toe van "word met die Heilige Gees vervul" of "word deur die Heilige Gees vervul". In eersgenoemde weergawe is die Heilige Gees die inhoud van die vervulling terwyl Hy in laasgenoemde die agent van die vervulling is. Dit is ons standpunt dat laasgenoemde die korrekte siening is. As Hy die agent is, wat is dan die inhoud? Ons glo dat die regte konteks dui op die regte inhoud. Efesiërs beklemtoon herhaaldelik dat ons vervul moet word met die “volheid van Christus” (Efesiërs 1:22-23; 3:17-19; 4:10-13). Jesus het self gesê dat die Heilige Gees ons na Christus sal wys (Joh. 16:13-15). Die apostel Paulus in Kolossense 3:16 beveel "Laat die woord van Christus ryklik in julle woon." Ons word deur die Heilige Gees vervul wanneer ons die Woord van God lees, leer en gehoorsaam. Wanneer ons vervul en vervul word deur die Heilige Gees, sal die resultate bewys word deur: bediening aan ander, aanbidding, danksegging en nederigheid (Efesiërs 5:19-21).

8.  Election

...uitverkiesing is die genadige daad van God waardeur Hy kies om sommige van die mensdom vir Homself en as 'n geskenk aan die Seun los te koop (Johannes 6:37; 10:29; 17:6; Romeine 8:28-30; Efesiërs 1: 4-11; 2 Timoteus 2:10). God se soewereine uitverkiesing ontken nie die mens se aanspreeklikheid voor God nie (Johannes 3:18-19, 36; 5:40; Romeine 9:22-23).

Baie beskou verkiesing verkeerdelik as hard en onregverdig. Mense beskou die leerstelling van uitverkiesing dikwels as God wat mense uit die Hemel hou, terwyl die Bybelse realiteit is dat die hele mensdom gewillig na die Hel toe hardloop en God, in Sy genade, sommige uit hul verwoestende maar regverdig verdiende einde ruk. Wanneer mense my vra of ek 'n Calvinis is, moet ek vra "Wat bedoel jy daarmee?"  Ek het gevind dat min die term regtig verstaan. Eerstens, ek is nie 'n "Calvinis" omdat ek nie 'n dissipel van Johannes Calvyn is nie, alhoewel ek baie van sy werk bewonder. As jy my egter sou vra of ek glo in die Leerstellings van Genade, of, uitverkiesing, sal ek met selfvertroue “Ja” antwoord, want dit word duidelik en onmiskenbaar in die Skrif geleer.

Anders as wat baie dink, behoort die uitverkiesingsleer geensins evangelisasiepogings en/of 'n beroep op mense te verhinder om te bekeer en Christus te vertrou nie. Sommige van die Christendom se vurigste predikers wat baie evangelisties was, was ook toegewyde aanhangers van die Leerstellings van Genade, of uitverkiesing. Opvallende voorbeelde sluit in George Whitfield, Charles Spurgeon, John Foxe, Martin Luther en William Carey. Dit is jammer dat sommige wat die Bybelse uitverkiesingsleer teenstaan, "Calviniste" onregverdig uitbeeld as mense wat nie omgee vir of selfs antagonisties is teen die vervulling van die Groot Opdrag nie. Inteendeel, dit is 'n regte begrip van die uitverkiesingsleer wat vertroue gee aan ons openbare prediking en persoonlike evangelisasie met die wete dat dit God en God alleen is wat mense se harte oortuig en wederbaar.  Conversions are nie afhanklik van ons welsprekendheid van spraak of kreatiewe bemarkingstegnieke nie.  God gebruik die verkondiging van Sy Evangelie om diegene wat Syne is van die grondlegging van die wêreld af te red.

9. Regverdiging

... regverdigmaking is 'n daad van God in die lewens van Sy uitverkorenes waardeur Hy hulle geregtelik as regverdig verklaar. Hierdie regverdiging word bewys deur bekering van sonde, geloof in die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis en voortdurende progressiewe heiligmaking (Luk. 13:3; Hand. 2:38; 2 Korintiërs 7:10; 1 Korintiërs 6:11). Die geregtigheid van God word toegereken, nie toegedien soos deur die Rooms-Katolieke kerk geleer nie. Ons sondes word aan Christus toegereken (1 Petrus 2:24) en sy geregtigheid word ons toegereken (2 Korintiërs 5:21). Geïnspireerde “geregtigheid” verkry deur boetedoening of nagmaal en moet voortdurend herhaal word, is glad nie geregtigheid nie.

10. Ewige Veiligheid

… sodra 'n persoon deur God se Heilige Gees wederbaar is, is hy vir ewig veilig.  Redding is 'n gawe wat deur God gegee word en nooit herroep sal word nie (Johannes 10:28). Diegene wat in Christus is, sal posisioneel en relasioneel in Christus bly vir die hele ewigheid (Hebreërs 7:25; 13:5; Judas 24). Sommige maak beswaar teen hierdie leerstelling, want, hulle beweer, dit lei tot 'n "maklike geloof." Reg verstaan, dit is nie waar nie. Vir al daardie mense – en daar is baie – wat een of ander tyd in die lewe 'n “belydenis van geloof” aflê, maar later van Christus af wegstap en geen bewyse van opregte bekering toon nie, dan is dit ons standpunt dat hulle nooit werklik gered is in die eerste plek. Hulle was valse bekeerlinge (1 Johannes 2:19).

11.  Die Kerk

...die kerk bestaan uit diegene wat hulle van sondes bekeer het en hulle vertroue in Christus geplaas het en daarom deur die Heilige Gees in die geestelike Liggaam van Christus geplaas is (1 Korintiërs 12:12-13). Die kerk is die bruid van Christus (2 Korintiërs 11:2; Efesiërs 5:23; Openbaring 19:7-8) en Hy is haar Hoof (Efesiërs 1:22; 4:15; Kolossense 1:18). Die kerk het lede van elke stam, taal, volk en nasie (Openbaring 5:9; 7:9) en is onderskei van Israel (1 Korintiërs 10:32). Gelowiges moet hulle op 'n gereelde basis by plaaslike byeenkomste assosieer (1 Korintiërs 11:18-20; Hebreërs 10:25).

’n Kerk behoort die twee ordinansies van gelowiges se doop en die nagmaal (Hand 2:38-42) te hê en te beoefen asook kerklike dissipline te beoefen (Matteus 18:15-20). Enige kerk wat nie hierdie drie dissiplines het nie, is nie 'n ware Bybelse kerk nie. Die hoofdoel van die kerk, net soos die hoofdoel van die mens, is om God te verheerlik (Efesiërs 3:21).

12. Geestelike Gawes

… elke persoon wat deur God se Heilige Gees wedergebore word, word deur dieselfde geskenk gegee. Die Heilige Gees versprei die gawes onder elke plaaslike liggaam soos Hy wil (1 Korintiërs 12:11; 18) met die doel om die plaaslike liggaam op te bou (Efesiërs 4:12; 1 Petrus 4:10). Daar is, breedweg gesproke, twee soorte gawes: 1. die wonderbaarlike (Apostoliese) gawes van tale, uitleg van tale, goddelike openbaring en fisiese genesing en 2. die dienende gawes van profesie (voortsê, nie voorspel nie), diens, lering, leiding, vermaning, gee, barmhartigheid en hulp.

Die Apostoliese gawes is nie meer vandag in werking nie, soos blyk uit beide die Bybel (1 Korintiërs 13:8, 12; Galasiërs 4:13; 1 Timoteus 5:23) en die oorgrote meerderheid van die getuienis van die kerkgeskiedenis. Die funksie van die Apostoliese gawes is reeds vervul en is dus onnodig. Die Bybel is heeltemal voldoende vir die individuele gelowige en korporatiewe liggaam van Christus om God se wil te ken en dit te gehoorsaam. Die bedieningsgawes is vandag nog in werking.

13. Laaste Dinge (Eskatologie)

  1. Wegraping – Christus sal liggaamlik terugkeer voor die sewe jaar lange Verdrukking (1 Tessalonisense 4:16) om gelowiges van die aarde te verwyder (1 Korintiërs 15:51-53; 1 Tessalonisense 4:15-5:11).

  2. Verdrukking – Onmiddellik na die verwydering van gelowiges van die aarde af, sal God dit in regverdige toorn oordeel (Daniël 9:27; 12:1; 2 Tessalonisense 2:7; 12).  Aan die einde van hierdie tydperk van sewe jaar sal Christus in heerlikheid na die aarde terugkeer (Matteus 24:27; 31; 25:31; 46; 2 Tessalonisense 2:7; 12).

  3. Wederkoms – Na die sewe jaar lange Verdrukking, sal Christus terugkeer om die troon van Dawid te beklee (Matteus 25:31; Hand. 1:11; 2:29-30).  Hy sal dan stig Sy letterlike messiaanse koninkryk om vir 'n letterlike duisend jaar op die aarde te regeer (Openbaring 20:1; 7) wat die vervulling van God se belofte aan Israel sal wees (Jesaja 65:17; 25; Esegiël 37:21; 28; Sagaria 8: 1; 17) om hulle terug te bring in die land wat hulle deur hulle ongehoorsaamheid verbeur het (Deuteronomium 28:15; 68).  Hierdie duisendjarige duisendjarige koninkryk sal met die vrylating van Satan tot sy hoogtepunt bring. (Openbaring 20:7).

  4. Oordeel – Sodra Satan vrygelaat is, sal Satan die nasies mislei en hulle in die stryd teen die heiliges van God en Christus lei.  Satan en almal wat hom volg sal vernietig word en in die poel van vuur gewerp word, spesifiek, die hel (Openbaring 20: 9-10), en sal bewustelik God se aktiewe oordeel vir die hele ewigheid ondergaan.

Diegene wat posisioneel en relasioneel in Christus is, sal vir ewig in die teenwoordigheid van die Drie-enige God wees op 'n nuwe aarde waarop die nuwe hemelse stad, die Nuwe Jerusalem, sal neerdaal (Jesaja 52:1; Openbaring 21:2). Dit is die ewige toestand. Daar sal geen sonde, geen siekte, geen siekte, geen hartseer, geen pyn wees nie. As die verlostes van God sal ons nie meer ten dele maar ten volle ken nie.  Ons sal nie meer dof sien nie, maar van aangesig tot aangesig sien._cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_5cf58 God voluit en geniet Hom vir altyd.

Call 

+1248 416 1300

Besoek

Volg

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page